Voorwaarden

Voorwaarden huur kampeerauto van Camper Verhuur Brielle

A. Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht de kampeerauto als volgt ter beschikking te stellen:

1. Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze overeenkomst;

2. In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;

3. In een goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren;

4. Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, instructieboekjes voor auto, kachel en koelkast en een lijst van dealers;

5. Met voldoende instructies vooraf over het gebruik van de kampeerauto, inventaris en toebehoren;

6. Met banden die qua maat, type en capaciteit overeenstemmen met de afmetingen en het gewicht in beladen toestand van de kampeerauto.

B. Verplichtingen huurder

Huurder is verplicht:

1. De verschuldigde huur- en waarborgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij de kampeerauto niet of voor een gedeelte van de huurperiode.

2. De kampeerauto zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekjes te gebruiken;

3. De kampeerauto niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren en zorg te dragen dat alleen de op het huurcontract benoemde bestuurders de kampeerauto besturen;

4. Te beschikken over het juiste rijbewijs om de kampeerauto te besturen;

5. De bestuurder van de kampeerauto dient minimaal de leeftijd van 28 jaar te hebben bereikt en minimaal 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs dat vereist is voor het besturen van de gehuurde kampeerauto. Bestuurder(s) niet woonachtig in Nederland, dienen minimaal de leeftijd van 35 jaar te hebben bereikt en minimaal 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Huurders van buiten de Europese Gemeenschap dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd.

6. De instructies van de verhuurder op te volgen;

7. De kampeerauto tijdig zoals afgesproken in deze overeenkomst en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens normale slijtage –  in te leveren bij de verhuurder.

8. Huurder zal als een goed huisvader voor de kampeerauto van verhuurder zorgen.

9.  Schades gemaakt tijdens de huurperiode dienen door huurder binnen 24 uur aan verhuurder te worden gemeld.

10. Huurder zal zorgen dat het wettelijk toegestane totaalgewicht van 3.500 kg. niet wordt overschreden.

C. Waarborgsom

Voor aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een waarborgsom aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn. Bijvoorbeeld nagekomen boetes. Waarborgsom of restant hiervan, zal na 4 weken worden teruggestort op rekening huurder en voor huurders woonachtig buiten Nederland na 8 weken.

D. Annulering huurder

1. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.

2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

25% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;

50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;

75% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;

90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;

100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.

3 Corina (COVID19) periode

Tot uiterlijk 6 weken voor vertrek kunt u kosteloos wijzigen naar een andere periode als de wijziging coronagerelateerd is, de exacte soepelere voorwaarden lichten we u graag toe en zijn maatwerk voor uw situatie.

4. Verhuurder mag een vast bedrag van € 25,-- alsmede redelijke kosten in verband met de annulering in rekening brengen aan de huurder.

E. Niet nakoming

1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend.

2. Bij niet tijdig betalen is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Bij reservering gaat de huurder er mee akkoord dat eventueel zijn / haar persoonsgegevens worden geverifieerd.

3. Indien door omstandigheden de kampeerauto zoals overeengekomen niet binnen 48 uur kan worden geleverd, dan zal verhuurder een vervangende kampeerauto proberen in te zetten. De vervangende kampeerauto mag, binnen alle redelijkheid, afwijken van de niet te leveren kampeerauto. Indien geen vervangende kampeerauto kan worden gevonden, dan zal verhuurder de volledige huursom en waarborgsom binnen een week aan huurder teruggeven plus een éénmalige schadevergoeding van € 500,--.

4. Brengt huurder de kampeerauto later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en een vergoeding van de daardoor ontstane vervolgschade.

F. Kosten tijdens verhuur

1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de kampeerauto zoals:  brandstof, olie, reparatie en vervanging van banden en ruiten, leges, boetes, tolgelden en gerechtskosten, komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
Verhuur Stellendam houd zich het recht voor een bekeuring te betalen en niet in beroep te gaan, mocht u toch in beroep willen gaan dan zullen deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door de huurder, alle voortvloeiende kosten hiervoor zijn voor rekening van de huurder.

2. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onvoorziene defecten die tijdens de huurperiode optreden en de eventuele kosten die hierdoor kunnen ontstaan. Huurder dient na constatering hiervan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder. Verhuurder zal in overleg en indien mogelijk met huurder het defect of niet goed functioneren van een onderdeel, proberen op te lossen. Indien het probleem de veiligheid van huurders en/of het voertuig in gevaar brengt of kan brengen, zal huurder altijd per direct contact opnemen met verhuurder of het alarm nummer van de verzekering bellen. Dit staat op het huurcontract vermeld.

3. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging wegens mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen met de verhuurder. Terugbetaling van gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder in overleg met de verhuurder mee terug.

4. Verhuurder zal achteraf binnengekomen kosten, zoals genoemd onder F1., zo nodig voorschieten en aan huurder doorberekenen. Per gebeurtenis zal verhuurder gerechtigd zijn om 25,-- euro administratie kosten te berekenen aan huurder. Kosten zullen door huurder per omgaande aan verhuurder worden voldaan, ook als de borg of een restant daarvan al is terugbetaald aan huurder.

G. Schade

1. De kampeerauto is verzekerd tegen het risico van Wettelijke aansprakelijkheid (WA) tot een bedrag van € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Tevens is het casco, dat wil zeggen de kampeerauto zelf, verzekerd tegen schade. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs inbegrepen. Een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Tevens zijn kampeerauto en inzittenden verzekerd voor repatriëring en hulp bij pech, zoals bijvoorbeeld een afgebroken sleutel of lege startaccu.
Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging aan de kampeerauto, inventaris en toebehoren, treedt  huurder z.s.m. in overleg met verzekering (alarmnummer) en verhuurder. Huurder houdt  zich aan de instructies van alarmcentrale en verhuurder.

Let op!!! KIJK IN DE CAMPER WAAR ONZE CAMPER VERZEKERD IS.

Alarm nummer:    AVECO VERZEKERINGEN 0031 (0) 523 208 030
Alarm nummer:   SPITZ-SOS HULPDIENST  0031 (0) 206 516 049

2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten. Dit bedrag is maximaal het eigen risico. Per schade gebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van maximaal € 1.000,--. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht, zal deze verhaald worden op de huurder.

3. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht, zal deze verhaald worden op de huurder.

4. Het gebruik van navigatiesysteem, achteruitrijcamera en TV met automatische ontvanger zijn geheel voor risico van de huurder. Storingen, fouten, slecht leesbaarheid of niet meldingen van het systeem kunnen niet op verhuurder worden verhaald.

H. Niet toegestaan

1. De volgende landen zijn door verhuurder uitgesloten: Landen Buiten Europa. Binnen Europa zijn niet toegestaan te bezoeken met de kampeerauto: Roemenië, Bulgarije, Albanië, Rusland, Baltische staten en Turkije !! Voertuig is uitgerust met een GPS Track and Trace systeem en een ingestelde zone.

2. Roken in de kampeerauto en in de buurt van de gasinstallatie.

3. Harder dan 100 km per uur te rijden. Voertuig is uitgerust met een GPS Track and Trace systeem voor controle. Bij overtreding kan de Borg (gedeeltelijk) worden ingehouden.

4. Huisdieren en/of andere beesten.

5. Het meenemen van: brommers, scooters en andere gas-of benzine toestellen, anders dan standaard gemonteerd. Het meenemen van extra brandstoffen, anders dan door verhuurder meegegeven. Het meenemen van BBQ’s en dergelijke, anders dan elektrisch.

6. Wintersportgebieden mogen alleen in de zomer worden bezocht.

7. Rijden onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen. Meer dan 4 uur achtereen te rijden zonder pauze. Deze pauze dient minmaal 45 minuten te bedragen. Het maximale aantal rijuren per dag bedraagt 10 uren. Het rijden buiten de daglichtperiode dient zoveel mogelijk te worden vermeden.

8. Het (aan)slepen of geven van starthulp via startkabels aan een ander voertuig. Er kan schade ontstaan aan de elektronica van de kampeerauto.

9. Rijden tijdens storm, hagel, sneeuw of ander uitzonderlijk weer. Indien men tijdens hierboven genoemde weersomstandigheden wordt overvallen, dient men de eerste veilige parkeermogelijkheid te benutten.

10. Indien huurder in het wild kampeert (niet op een officiële camping of bekende kampeerautoplaats vermeld in de door verhuurder verstrekte gidsen) is het niet toegestaan om de kampeerauto onbeheerd achter te laten. Ook niet voor een korte periode. Op een officiële kampeerautoplaats dient u een half uur voor zonsondergang weer terug te zijn bij de kampeerauto. Indien u om wat voor redenen dan ook niet s ’nachts in de kampeerauto kunt of wilt overnachten, dan dient u verhuurder hiervan op de hoogte te brengen. Kampeerauto dient in dat geval op een bewaakt of niet voor derden toegankelijk en afgesloten terrein te worden gestald.

11. Te overnachten op parkeerplaatsen, tankstations en/of restaurants gelegen langs snelwegen of andere drukke wegen en plaatsen. Overnachten buiten de officiële camper plaatsen en campings, mag alleen indien u in gezelschap van andere camperaars staat, die daar ook van plan zijn te overnachten. Bij de minste twijfel dient u een veilige plaats te zoeken om te overnachten. Verhuurder kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de keuze van een overnachtingsplaats en de eventuele gevolgen daarvan.

12. Indien de luifel in gebruik is, is het nooit toegestaan om bij de kampeerauto weg te gaan. Ook voor een zeer korte periode. Luifel mag nooit worden gebruikt bij harde wind of windvlagen. Er kan behoorlijke schade aan de kampeerauto en luifel ontstaan. Indien overtreding van bovenstaande regels en/of schade wordt geconstateerd, dan zal de waarborgsom worden ingehouden en eventuele meer-schade op de huurder worden verhaald.

I. Aflevering en terugkomst

1. De kampeerauto wordt schoon en met een volle brandstoftank geleverd. Bij terugkomst dient de kampeerauto in dezelfde staat te worden ingeleverd. Is dit niet het geval, dan heeft de verhuurder het recht de kosten in rekening te brengen. Dieseltank niet vol getankt, dan wordt € 2,-- per liter berekend.

2. Voor het gebruik van Ad-Blue (milieuvloeistof welke gelijktijdig verbruikt word met de brandstof van de motor) word per huurperiode € 15,- berekend, wij zullen de camper na terugkomst afvullen en het bedrag verrekenen met de terugbetaling van de borg, Let op! dit is alleen van toepassing bij campers met euro 6 motoren.

3. Schoonmaken van het interieur, indien de kampeerauto onvoldoende schoon is teruggebracht, € 150,--.

4. Buitenzijde kampeerauto hoeft niet te worden schoongemaakt door huurder. Let op: de kampeerauto mag nooit door een wasstraat worden gereden. Hierdoor kan grote schade ontstaan aan bijvoorbeeld: zonnepanelen, kunststoframen en/of satellietschotel. Zelf de buitenkant wassen mag alleen met gebruikmaking van veel water en autoshampoo. Schoonmaken door verhuurder van de buitenkant, indien buitensporig vies, € 75,--.

5. Schoonmaken toilet en douche en/of legen cassette toilet, indien niet goed leeg en/of niet grondig schoongemaakt, € 150,--.

6. Controle op schade buitenzijde is pas mogelijk NA de door ons uitgevoerde wasbeurt op een later tijdstip. Dus niet direct bij inlevering!

7. Uitgave en inname van de camper in overleg mogelijk van Maandag t/m Zaterdag.

J. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Versie: AV 2019.06-V14. Deze versie komt in plaats van alle voorgaande versies.